ادامه بحث گرایشها  چاپ
تاریخ : دوشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1386

جلسه دوم

انسان سه اجتماع داره

اول : اجتماع درونی . دوم : اجتماع خانواده . سوم  : اجتماع جامعه

جوونای امروزی اکثرا اجتماع جامعه رادرنظرمیگیرند. وبامشکلاتی روبرومیشوند.

اگرجوونا برنامه ایی را اتخاذ کنندکه اول وارد اجتماع درونی شوند. و دوم اجتماع خانواده رادرنظربگیرند وخودراکامل ترکنندو سوم وارداجتماع جامعه شوند .

به نظر من موفقیت جوونادرصدبیشتری را به خودمیگیرد. نظر شما دوستان چیه