بیماری چیست ؟  چاپ
تاریخ : شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389

سلام .خوبید .سلامتید . حال داری مطالب زیرراکه نوشتم بخونی ؟ مطالب شایدکمی بنظر ساده باشند اما اگرکمی تمرکزکنی وکمی تفکرکنی می بینی مطالب خیلی عمق داره ............


وقتی صحبت ازبیماری میشه همه خیلی زودقضاوت میکنیم .یا ادامه مطالب رادیگه نمی خونیم . یا میگیم ماکه سالمیم بیماران بخونند. بگذریم کمی توضیح بیشتری میدم.


توضیح :

15 دقیقه صرف خودت کنی متوجه می شوی چنددرصد بیمارهستی !

1 - چندسال داری ؟

2 - دخترهستی یاپسر ؟ کودکی یانوجوان ؟میان سالی یاکهن سالی ؟

3 - تحصیلات شما ؟ آیا تمام شده یا ادامه میدید؟

4 - چقدرمشکلات داری ؟

5 - چقدرمشکلات را به دیگران انتقال میدی ؟

6 - چقدرمشکلات رادرون خودنگه می داری ؟

7 - روزانه چقدربه دیگران انتقاد میکنی وحساسیت نشان میدهی ؟

8 - چقدربه خودت اهمیت میدی ؟

9 - آیا خودت رادوست داری ؟ چقدر ؟

10 - چقدربه تغذیه اهمیت میدی ؟

11 - چقدربه ورزش سالم اهمیت میدی ؟

12 - چقدر مطالعه میکنی ؟

13 - درجامعه چگونه هستی ؟

14 - درمنزل چگونه هستی ؟

15 - با درون خودچگونه هستی ؟

16 - به اینترنت چقدروابسته ای ؟

17 - چقدردغدغه ذهنی داری ؟

18 - آینده خودراچگونه می بینید ؟

19 - ازاین دنیا چی داری ؟

20 - ازدوست وازخانوادت وازجامعه وازخودت چه انتظاراتی داری ؟

21 - آیا میدانی برای چی زنده ای ؟

22 - آیا تاکنون فکرکردی دنیای دیگری هم هست ؟ اگرقبول داری برای آن دنیا چکارکردی که پیش خدا سربلندباشی ؟

23 - اگرپسری چند دوست دخترداری ؟ اگردختری چنددوست پسرداری ؟ اگرمتاهل هستی چرا ارتباط بادیگران داری ؟

24 - به این دنیا چقدر وابسته ای ؟

25 - درروز چقدر برنامه های شاد وموسیقی های شاد گوش میکنی ؟

26 - اگرکامپیوتر وموبایل وماشین را ازت بگیرند چکارمیکنی ؟

27 - اگر ناگهان تورم با لابرود چکارمیکنی ؟

28 - اگر قحطی بشه چندروززنده ای ؟

29 - تا کنون چه بیماریهایی داشته ای ؟

30 - وآخرین سوآل : آیاتاکنون گریه کردی ؟ چرا


آیا منظورمن را ازبیماری متوجه شدید ؟ دنبال راهکارهاباشید تاهمیشه سالم باشید عزیزان من

درضمن اگردوست داشتید بیشتربدانید لطفا ادامه ..... راکلیک کنید .

تا پست بعدی خدا نگهدارتون باشه .

*****************************

خب دوستان گلم ازاین ۳۰ سوآل که تمام جوابهارو گفتی ویانوشتی اول روی خودت قضاوت کن . دوم روی خانواده  . سوم روی جامعه . چهارم روی کشورایران . پنجم روی جهان .

درمتن نوشتم بیماری چیست ؟

بیماری یک ویروسی است که ازراههایی که فکرتان هم نمی رسد وارد بدن می شود وکم کم سیستم شمارو ضعیف میکند تا کم کم علائم آن بیماری خودشو نشون بدهد تااینکه ما بیمارشویم وبه پزشگ معالج برویم ودستورات پزشگ راانجام بدیم تا سالم بشیم .

به عنوان مثال : به سوآل ۴ و ۵ و ۱۷ کمی توجه کن ببین آیامشکلات تو رو بیمارنکرده ؟ وقتی بیمارهستیم چقدربیماریمان راانتقال میدهیم ودیگران راهم بیمارمیکنیم ؟ آیا دغدغه های ذهنی عصبانیت وافسردگی وجنجالی ندارید ؟

آیا ازجنگ نرم اطلاعاتی داری ؟

من نمی خواهم نصیحت کنم . ولی هم من میدانم وهم شما میدانی که دشمنان جوانان که ما آن دشمن را ویروس می نامیم چطوری نفوذ می کندووارد سیستم بدن میشود ومغزرابه مرور ازکارمی اندازد وبه مغزانسان مصلت میشود تامابیمارشویم وعلاج آن بسیاردشوارشود .

جنگ نرم ویروسی است که از دیدن و شنیدن ولمس کردن وبوئیدن وچشیدن وارد سیستم مغزشده وبعضیها زودبیمارمیشوند وبعضیها دیرتر .


آثار بیماری دربدن .

۱ - استفاده غلط از کامپیوتر واینترنت وچت کردن و موبایل وبلوتوسها

۲ - استفاده غلط از تلویزیون وماهواره و رادیو

۳ - استفاده غلط از کنجکاویها(افراط وتفریت)

۴ - به دوستانمون زود اعتمادکردن

۵ - در شنیدنها زود قضاوت کردن

۶ - به دروغ گفتن وغیبت کردن وپرخاش کردن عادت کردیم

۷ - اهمیت به دین ندادن وروزبه روز درانجام فریضه ها ضعیف شدیم

۸ - گفتن دنیا عوض شده ! درصورتی که ماعوض شدیم نه دنیا

۹ - بروزهربیماری را به همه کس گفتن (به پزشگ متخصص مراجه نکردن)

۱۰ - به هرکاری تن می دهیم وبه همه میگوئیم پایه هستیم

۱۱ - هردارویی که دوست ویاآشنا به ماداد بدونه هیچ تحقیق مصرف میکنیم


آثاردرجامعه :

۱ - پدرومادران درمنزل جنگجو میشوند

۲ - محبتهای قرآنی بیرون می رود وبجایش محبتهای شیطانی جایگزین میشود

۳ - دختران ازمنزل فرارمیکنند (وطولی نمیکشد به دام شیطان صفتها وکارهای  برنامه ریزی شده ....)

۴ - پسران موهای بلند و زیرابرو برمیدارند . دختران آرایش میکنند وموهای خود رابیرون میگذارند .لباسهای تنگ می پوشندوفرم لباسهارومرتب تغییر میدهند

۵ - طلاق درجامعه رواج پیداکرده

۶ - اعتیاد نتیجه جنگ نرم است

۷ - فساد اخلاقی ومالی و زندان وبه دار مجازات آویزان شدن نتیجه جنگ نرم است

۸ - صداقت ودرستکاری کمرنگ میشود

۹ - صله رحم وخدمت کردن به جامعه کمرنگ میشود

۱۰ - حسادت و بی احترامی به پدر ومادر وکوتاه نظری وبخل ونادانی به اوج میرسد


دوستان من طی تحقیقاطی که انجام دادم این مطالب رانوشتم ونتیجه گیری کردم .

لطفا هراستادی که همه مطالب راخواند وبه مطالب جدیدی دست پیداکرد برایم بنویسد خوشحال میشوم .

حالاکه نوع بیماری راشناختید علاج آن بیماری خیلی ساده است .موفق وپیروز وسالم باشید