بزرگترین سرو درجهان  چاپ
تاریخ : شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1390

سفرکنید به یزد ورفتن به ابرکوه ودیدن سرو ۴۵۰۰ ساله را. 

سرو۴۵۰۰ ساله ابرکوه که کهن سالترین موجود زنده جهان نام دارد را ازنزدیک تماشاکنید .