عاشورای حسینی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1388

کشورهای بیگانه تمام محاسبه هاتشون درمورد ازبین بردن اسلام . غلط ازآب درمیاد. وقتی به منافقها وکوردلان ماموریت میدهند که به خیابانهابروید ومجالس عزاداریهاروخراب کنید . یا مسلمانان رامی کشند که مسلمانان قرآن وامام زمان راکناربگذارند ؟ محال است .روزسه شنبه به خیابانها میرویم و قرآن وامام زمان وولایت فقیه راحمایت میکنیم . 

دشمن ازجنگ نرم جهت ازبین بردن افکارجوانها ومعیوب کردن مغزآنها استفاده میکند . اماجوانهای هوشمندایران خیلی زودمتوجه این جنگ میشوند وآن راخنثی میکنند ومابه این جوانها افتخارمیکنیم .