یکی ازشعرهای حافظ  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1385

دل بیگانه بسوخت

سینه ام زآتش دل درغم جانا به سوخت

        آتشی بوددراین خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری  دلبر  بگداخت

            جانم  از  آتش هجر رخ جانانه بسوخت

هرکه زنجیر سرزلف گره گیر تو دید

            شد پریان ودلش  برمن دیوانه بسوخت

سوزدل بین که زبس آتش واشکم دل شمع

          دوش بر من  زسرمهر چوپروانه بسوخت

ماجرا کم کن وبازاگه مرامردم چشم

         خرقه ازسربه در آ ورد وبشکرانه بسوخت

آشنایان نه غریبست که دلسوزمنند

       چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زهد مرا آ ب خرابات ببرد

              خانه عقل مرا آ تش خمخانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ ومی نوش دمی

        که نخفتیم شب وشمع با فسانه بسوخت