X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
کمی قبل ازتحویل سال  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

سلام به همه دوستان قدیم وجدیدم انشاالله حالتون خوب هستش (کمی دیرآمدم عفو بفرما) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

کمی تفکر در دعای تحویل سال .............. 

هنگام تحویل سال دعای معروف رامی خوانیم . 

یامقلب القلوب ولابصار  

یامدبراللیل والنهار 

یامحول الحول والاحوال 

حول حالناالی احسن الحال 

دعای تحویل سال نکات آموزنده ای دارد . یکی ازنکته ها ...... 

باکمی توجه درهنگام دعابه خداپناه می بریم ودراولین مرحله وپیش ازهرچیزدرآغازسال جدیدودراولین گام هجرت ازخداوند انقلاب ودگرگونی (قلب) وشستشوی (چشم ) رامی خواهیم چه آنکه اگرقلب وچشم دگرگون وفعال نشوند وازبنداسارت آزاد نگردند ازبقیه اعضاء بدن چکاری ساخته است ؟ 

سال کهنه باهمه خاطرات تلخ وشیرینش وبارسنگینش درشرف اتمام است . وسال نو بادنیایی ازامیدوآرزودرراه . توبرقله زمان ایستاده ایی وتماشاگر عبورزمان وگذرعمر می باشی .

فرصتی است طلایی تاآنچه رااندوخته ایی بازخوانی وبرآنچه برتو رفته است اندیشه کنی فهرست بلندی ازرفتارهاوکنشها وواکنشها یت رامرورکنی تا ناکامی ها تلخیها وکاستی ها وقصورها وتقصیرهارادرکنارموفقیت هاوکامیابی هایت به نظاره بنشینی ریشه یابی وبررسی کنی که چراچنین شد وچراچنان شد. آیاسالی که گذشت همانطوربودکه می خواستم ومی پسندیدم ؟

کدام روزش کدام هفته اش کدام لحظه اش مملوازخدابودوکدام یک مملوازشیطان وهوی هوس . اگرشکست وزمین خوردنی شکل گرفت وداستان غم انگیزی این بخش ازعموم راپوشش دادچراوچگونه ؟

بله توبرقله زمان ایستاده ای وتماشاگر عبورزمان وگذرعمر .

می خواهی آینده رابگونه ای دیگربسازی وآینده رابگونه ای دیگررنگ بزنی .آسیب شناسی وآسیب زدایی کنی وخسران وزیان گذشته راتکرارکنی . به امیدهای نو آرزوهای نو آینده ای نو وسرنوشتی نو می اندیشی .

قلب که درطول سال بلکه درطول سال گذشته مملوازکینه ونفرت ووسوسه های شیطانی شده وازدرک ساده ترین حادثه وفهم نزدیکترین مهربانی وآبی ترین عواطف عاجزاست وچشمی که فقط منفی می بیند همه چیزراسیاه وکدرومنفوروبغض آلودوخشمگینانه تصور می کند چگونه می تواند تورایاری دهدتاازگذشته هجرت کنی وبه آینده سفرنمایی !

قلب وچشمی که درانبوه دغدغه ها روزمرده گی هاودل مشغولی های احمقانه اسیرندوبه گذشته وحوادث وخاطراتدورودراز زنجیرشده اند توان کوچ کردن ندارندتورانیزباخود درقفس گذشته محبوس ومحصور نگه می دارند.

درست است که باآمدن نوروز ،طبیعت وزمان کوچ می کنند وتورا نیز به تغییروتحول فرا می خوانند وتوخود می بینی که زمان بارسفربسته وراهی فرداهای نوین است .

پس ای خدای مهربان ، دستم رابگیر ویاریام کن ومراازاین حال غم انگیز ودردناک رهایی بخش وبه حال برتروزیباتربرسان ، توای خدای بزرگ به رفتارواعمال وقصورات من منگر که اگرمعیارمن باشم سرنوشتی دردناک نصیبم خواهدشد ومستحق عذاب وتوبیخ توخواهم بود.

لطف وکرمت راجاری کن . ودگرگونی وتحول ورهایی وپروازراامیددارم .

خدایا ناامیدم نگردان . اکنون آیه شریفه را می خوانیم

-----------------------------------------------------------------

یامقلب القلوب ولابصار  

یامدبراللیل والنهار 

یامحول الحول والاحوال 

حول حالناالی احسن الحال  

------------------------------------- 

دوستان خوبم مهربانهای قلبم همه تونا دوست دارم ودعا میکنم که همه شماها که دست دوستی به من دادین وآنهایی که بعدابامن دوست می شوند عاقبت بخیربشین انشاالله  

شادباشین وشادیهاتونا بامن حقیر قسمت کنید ومن راهم دعا کنید