زندگی بدونه دود  چاپ
تاریخ : دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387

زندگی بدونه دخانیات 

امروزه مصرف دخانیات (محصولات تنباکو) یکی ازبزرگترین تهدیدکننده های سلامت بشر در دنیابه حساب می آید. به طورکلی مصرف دخانیات درکشورهای کم درآمد رشدفزاینده ودرکشورهای پیشرفته روند روبه کاهش داشته است . بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات سالانه به طور متوسط منجربه مرگ ۴/۵ میلیون انسان درجهان می شود. آمارها نشان می دهد مصرف دخانیات درقرن بیستم موجب مرگ تقریبا صد میلیون انسان شده است که باروند فعلی احتمال می روداین عدد درقرن بیست ویکم به یک بیلیون برسد درمجموع دخانیات موجب مرگ بیش ازنیمی ازمصرف کنندگان آن می شود. 

وابستگی به محصولات تنباکوازجمله سیگار همانند وابستگی به سایر مواد اعتیادآور تدریجی مزمن وخطرناک است عوارض جدی بسیاری دارد. قطع آن باعلایم ترک همراه است ودروازه اعتیاد محسوب می شود بااین حال دربیشتر جوامع ممنوعییتی برای مصرف آن وجودندارد وبرخی کشورها تنهابه منع تبلیغات وایجادمحدودیت سنی جهت خرید ویا منع مصرف آن درمکان های خاص بسنده کرده اند. 

درحال حاضر رایج ترین شیوه مصرف دخانیات درکشور ما سیگاروقلیان است .