X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ادامه بحث اشباع وارضاء  چاپ
تاریخ : جمعه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1387

ادامه بحث اشباع وارضاء وتخریب                                                             

گفتیم تخریب دومعنی دارد . یکی خراب شدن ودیگری خراب کردن .                   

خراب شدن جوون :  از جامعه خانوادگی مثل پدر ومادر وخواهروبرادر انجام         میگیرد. درخانواده وقتی بچه هارا کوچک میکنیم ! یا به آنهااهمیت نمیدیم . اینجا تخریب شخصیتی شروع میشه . وقتی همین تخریب درفامیل ومدرسه انجام بگیرد تخریب دراین نوجوون تکامل پیداکرده وهرلحظه تخریب خودش را نشان میدهد مثل دعواکردن ! دزدی کردن ! مزاحمت برای دختر یاپسرها ایجادکردن ! روآوردن به سیگارومشروباط الکلی وهرگونه جنایتی که صورت بگیرد.دراین زمان غرور ومغروریت به اوج خودمی رسد واین نوجوون حرف گوش نمی دهد جنجال میکند. یک نوع تخریب :  سادگی افرادهستش ! اگر آن خانم ساده نبود گول آقای مهندس رانمی خورد وکمی تحقیق میکرد ودرمنجلاب ذباله تاریخ نمی افتاد . دقت کنید محبتهای خیلی زیاد یک نوع تخریب هستش ! چرا جای دوربریم همین شما اگرمامان یا بابا ، برادرکوچیکه یاخواهرکوچیکه یابچه همسایه یابچه های توی فامیل را نوازش یا بوس میکردند خداوکیلی کمی فکرکن تایادت بیاد آیا این صحنه راکه یادت آمد به مامان یا بابا باگریه نمی گفتی اونابیشتردوست دارین ومن رادوست ندارین ، خب این بی احتیاطی پدر ومادر رایک نوع تخریب میگوییم ! بچه ها به پدر ومادر نگاه میکنند وقتی پدرومادربه همدیگرکرنش کنند . بچه ها تخریب میشوند .(ما میگوییم زن وشوهر جلوی فرزندان به همدیگر بگویند دوست دارم . خلاصه حرفهای عاطفی به همدیگرزیادبزنند تا فرزندان یادبگیرند ! ای پدر وای مادر گاهی فرزندانت را درآغوش بگیروآنهارا ببوس اگراینکاررانکردین مطمئن باش که بجای شما کسی دیگراین کارراانجام میدهد ،که این عمل راتخریب میگوییم  ) .................

اکنون این نوجوون میخواهد به خودآرامش بدهد ، ازچه ابزارهایی استفاده میکند ؟ یکی ازابزارهای قدرتمند، خود ارضائی است . ویکی دیگرازابزارهای قدرتمند اشباع می باشد . گاهی شاهدهستیم که دانشجویان دردانشگاه خودکشی میکنند ! که خود را فداکرده باشند واسمی ازآنهاباقی بمونه. آیا میدانید ازچه ابزاری برای خودکشی  استفاده میکنند ؟ ازابزارقدرتمند اشباع  وگاهی ارضاء استفاده میکنند .

اشباع بحث بسیارمفصلی دارد . جوون باتلقین خودرا اشباع میکند! میگوید همه چیزتمام شده ؟ میگوید عشقم نابودم کرد ؟ میگوید زندگی ندارم ؟ میگوید من مرده ام ؟ میگوید من تنهاترینم ؟ میگوید کسی دوستم نداره ؟ میگوید من عاشقم ؟میگویدمن مشروتم ؟ میگوید .............................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خیلی جوونا بیمارهستند ! وقتی میرویددردفترمشاوره ثبت نام کنید گوشه برگه نوشته نام بیمار.....!!!!؟؟؟؟؟ من میگویم اگرشما بیمارنباشید بااین ثبت نام شما افسرده بیمارمیشوید !!!!! شما یک هم درد می خواهید ! شما یک هم زیان می خواهید ! شماکسی رامی خواهید که درکتان کند شمارا باهمین وضعیت قبول کند وباشما حرف بزند !! نصیحت نه هم جوونا زیادازنصیحت خوششان نمی آید ! درضمن نوع ارتباط نبایدبانصیحت شروع بشه !توجه داشته باشید دغدغه های جوونا یک بهرانه . برسی کنید می بینید که هر مدتی تغیرمیکنید اگربهران نبود شما تغیرنمی کردید. تمام مثبت ها ومنفی هاکه به انسان درهرشرایت سنی که به رسد به آن می گوییم ( استرس ) .توضیح میدهم خبرقبول شدن درکنکورسراسری ! چه حالی به شما دست میدهد ؟ درقرعه کشی خبر برنده پژو206 به گوش شما میرسد ! چه حالی پیدامیکنید ؟ ناگهان به شما خبربرسد که من ازبانک مرکزی تماس میگیرم واکنون درحساب شما 8 میلیارد تومان واریزشده لطفا به بانک مراجعه کنید ومبلغ رادریافت کنید ! من فکرمیکنم تا به بانک نرسیده ایم سکته مغزی یاایست قلبی پیداکنیم ؟ ایناخوباش بود اکنون کمی هم ازبداش بگم ! خیلی معذرت !!!!! شمادرسفرباشید ناگهان تلفن زنگ  بخورد ! وبگویند الو مادرت مرد ؟ برای اینکه ناراحت نشین ادامه نمیدم . فهمیدین مثبت یامنفی یک استرس ایجادمیکند که تبدیل به یک بهران میشه ! اکنون اگراین بهران راکسی فهمید یاخودمان فهمیدیم ! درمانش کاری نداره ؟ فقط کمی تخصص وتجربه می خواهدتا ارتباط صحیح برقراربشه تادرمان شروع بشه. (نتیجه این قسمت اینه که اشباع میتونه لحظه ای باشه ! چه مثبت وچه منفی ! برای انسان خطرآفرین باشه) خودارضائی میتونه غریزه ای درمورد برطرف کردن کمبودهای دوران کودکی باشه .                                                                          

دوستان خسته نباشید مطلب خیلی زیادهستش من نمی خواهم شمارو ازخوندن خسته کنم . اگردرمواردی که گفتم هضمش براتون مشگل بود لطفا بنویسید تا جوابش را بازترکنم . حالا قبول کردین خیلی دوستون دارم ونگرانتونم ! برای همه تون قاصدک می فرستم ! همیشه سلامت وشاد درپناه خدا عاقبت بخیرشوید .