X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
۱۵ روز تعطیلات نوروز چه جوری گذشت ؟  چاپ
تاریخ : شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1387

۱۵ روز تعطیلات نوروز چه جوری گذشت ؟

اینک بهار‌٬ پاورچین ٬ پاورچین به کوی وبرزن پای می نهد ودل وجان را طراوتی دیگر می بخشد . بار دیگر دفتر ایام ٬ ورق می خورد  ودر گذرنامه زمانه ٬ سال کهنه را پشت سر می گذاریم ٬ درآستانه سال جدید به استقبال بهارمی شتابیم . حکمت گردش روزگار وتحویل وتحول سالی به سال دیگر نیزدرهمین است ؟ تاکارنامه ی خوب وبدرفتار وکردار پیشین خودرادرضمیرخویش به قضاوت بگذاریم وبکوشیم بدی ها و کژی های گذشته را به دورافکنیم ونیکی ها را جایگزین آن کنیم. 

دردعای تحویل سال ازخدای متعال درخواست می کنیم که حال مارا به بهترین حالات برگرداند , هرجاکه باشیم وهرچه نیکویی درحال ما باشد , نیکوترازآن هم  هست , ماازخداوندمتعال دراین دعا درخواست می کنیم که حال مارا به بهترین حالات برساند . این درخواست , مخصوص حال شخصی نیست : بلکه درباره کسان خود , ملت خود ودریک دایره وسیع تر درباره بشروانسانیت است  .

نوروز , تنها درطبیعت نیست : بلکه نوروز درذات , وجود وحرکت خود مااست . 

نوروز فصل رویش , برکت و از دیاد است . باید رویش , برکت ازدیاد درفرد خودمان ,دردرون وقلب خودمان وهمچنین درمحیط کاری واجتماعی خودمان , وجهه ای همت قراردهیم. واین کارشدنی است . آن وقت نوروز , حقیقتاً نوروزخواهدشد . نوروز یعنی روزنو . درروایات به این نکته توجه شده است .

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند . 

روزی که درآن اتفاق بزرگی افتاده باشد , نوروزاست . روزی که انسان درآن بتوانداتفاق بزرگی را محقق کند, نوروزاست . بعد خود حضرت مثال میزنند ومی فرمایند . آن روزی که جناب آدم وحوا, پا برزمین گذاشتند نوروزبود :برای بنی آدم ونوع بشر , روز نویی بود . روزی که حضرت نوح (ع ) بعدازطوفان عالم گیر. کشتی خودرا به ساحل نجات رساند . نوروزبود . 

یک سال دیگرازعمر ماگذشت وما درآستانه سال دیگری ازایام عمرمان قرارگرفتیم آنچه گذشت امتحان الهی بود . 

توجه شود : خوب بودن کاری ندارد . همه روزهای آخرسال می گویند ۳۶۵ روزازعمرمان رفت ودراین سالی که گذشت چه ها کردیم وافسوس وحسرت می خورند که فایده ای ندارد . چون جبران ۳۶۵ روز کارسختی است . آیا نمی خواهید د ر  هر ۲۴ ساعت یک ساعت مال خودتون باشه ؟ وهیچ کس درآن دخالتی نداشته باشه ؟: امتحان کنید (هرشب یک ساعت قبل ازخواب . درخلوتگاه خود  ۱۰ دقیقه سکوت : ۱۰ دقیقه تفکر کارهای امروز : ۱۰ دقیقه نوشتن کارهای خوب وبد : ۱۰ دقیقه برسی وجداسازی : ۱۰ دقیقه برای اصلاح کارها وتوبه : ۱۰ دقیقه برای آرامش وخواب خوب) جمعاً یک ساعت میشه .

نتیجه ؛ اگرهرشب خودمون را چک کنیم هرشب موتووجه اعمال مون میشویم وچون اشتباههایمان هرشب چک می شود وتوبه می کنیم وهرشب قول می دهیم که فردا بیشترمواظب خودم هستم : بنابراین درطول سال خیلی تغیرخواهیم کرد . 

عیدکامل برای مازمانی است که درون خودراباامید ، ایمان ، نشاط ، ووجدان کار ، آگاهی ومعرفت بسازیم .  همچنین بتوانیم بااستحکام بخشیدن به رابطه ی خود باخداوند متعال وتحکیم معنویت دردرون ، به وسیله ی دعا وبااستعانت ازخدا ، باتوکل ، خضوع وعبادت ، جان ودل خودرا روشن کنیم وبه آن امیدواطمینان وآرامشی که برای سعادت انسان لازم است ، برسیم . درچنین وضعیتی است که یک ملت درمقابل حوادث زمانه ، دیگر به هیچ وجه ، آسیب پذیرنخواهدبود .

دوستان برای شروع هیچ وقت دیرنیست

۱۵ روزتعطیلی را هرکسی جوری تمام کرد ، عده ای به دیدوبازدید رفتند . عده ای به مسافرت رفتند . عده ای به خودسازی وعبادت مشغول بودند . عده ای پشت کامپیوتر واینترنت . عده ای به بازی وفوتبال وورزش بودند . عده ای درب مغازه . عده ای مسافرکش .وعده ای متاسفانه دنبال دود و موادمخدربودند . عده ای دنبال اقفال کردن دخترا بودند. ووووو عده ای دنبال ...................... وغیره بودند بالاخره زمان گذشت .وخیلی هاهم به خونه بخت رفتند . 

امیدوارم استفاده کرده باشید . شاد و سلامت و سربلند باشید .