X
تبلیغات
زولا
ادامه جلسه دوم (آموزش مقدماتی کوهنوردی)  چاپ
تاریخ : شنبه 22 دی‌ماه سال 1386

با سلام  لطفا درسهای گذشته را به ترتیب دنبال  وتمرین کنید ادامه درس

ادامه جلسه ۲ (آموزش مقدماتی کوهنوردی)

۴- آشتایی با سنگ نوردی ؟

الف : شناخت گیره ها ٬ گیره ها چهارقسم هستند ٬ گیره عمودی ٬ گیره افقی ٬ گیره مورب ٬ گیره واژگون ٬  قرارگرفتن گیره ها .( گیره ناخنی ٬ گیره انگشتی ٬ گیره تمام دست ٬ گیره مشتی ٬ گیره لاخ ٬ گیره واژگون ٬ گیره مورب .)

ب : شناخت سنگها جهت تمرین٬ برای تمرین ازتخته سنگهای یک متری استفاده کنید (منظورارتفاع)

 درصعود سنگ نوردی همیشه ازسنگهای ریشه ایی صعودکنید .

ج : آموزش ٬ روبروی سنگ می ایستیم ٬ باچشم مسیر را صعود میکنیم ٬ فاصله بدن تاسنگ ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر ٬ دستها همیشه بالا ترازشانه هاقرارنگیرند . چون دستها کم خون می شوند وزود خسته وبی حس می شوند ٬ عرض دستها تا یک ونیم برابر عرض شانه ها ٬ حرکت دستها وپاها بصورت پله کانی صعود می شود ٬ بانوک پنجه کفش صعودمی کنیم ٬ روی پاسوارمی شویم ٬ گیره هارا امتحان کنید ٬ خونسردی خودرا حفظ کنید ٬ دستها بصورت ضربدر قرارنگیرد ٬ پاها بصورت ضربدرقرارنگیرد ٬ تراورس به چپ  وتراورس به راست را خیلی تمرین کنید ٬ سه نقطه اتکا رافراموش نکنید (همیشه سه عضو بدن یعنی دودست ویک پا یا دوپا ویک دست به کوه چسبیده وعضو چهارم درحرکت می باشد ) ٬ هیچگاه درصعود ازکنده زانو وآرنج دست استفاده نکنید ٬ من ومن میتونم درکوهنوردی تعریف نشده ومساوی است با مرگ ٬ غرور ومغروریت درکوهنوردی تعریف نشده ومساوی است با مرگ ٬ اگر درصعود ازطناب استفاده می کنید همیشه طناب ازوسط بدن شما عبورکند ٬ بهتراست درسنگ نوردی ازکفش مخصوص سنگ استفاده کنید٬ همیشه دستها تعادل وپاها صعودکننده  

  س : فرود از سنگ کوتاه ٬  مسیررانگاه می کنید ٬ درهمان وضعیتی که صعود می کردید قراربگیرید ٬ اول گیره دست پیداکنید وبعدپاهارادرجای خودقراردهید ٬ ازگیره های پایین استفاده کنید ٬ هیچگاه پرش نکنید .

۵- تغذیه :  تغذیه درکوهنوردی بسیارمهم است . همیشه همه می پرسند چی بخوریم ؟ آیا غذاهایی که درمنزل می خوریم برای کوه مناسب است ؟ آیا انواع غذاها درشورای فدراسیون کوهنوردی به ثبت رسیده ؟ آیاهرکوهنوردی جهت تغذیه سلیقه ایی عمل میکند ؟ 

چیزهایی که مردم وحتی کوهنوردان می خورند ! انواع کنسرو ها ٬ انواع کمپوتها ٬ انواع شکولاتها ٬ جوجه کباب ٬ چلوکباب ٬ ذورت ٬ انواع میوه ها ٬ انواع نوشابه ها ٬ انواع خشگه بارها ٬ خلاصه می گویند درکوه همه چیز هضم می شود وبایدهمه چیزی خورد . اما هیچکس نمی گوید کوه را تمیزنگاه دارید ؟ 

چندسوآل :  خانم محترم وقتی درمنزل غذا آماده میکند برای اعضای خانواده ٬ آیا میگوید اعضای خانواده چه املاحی راازدست داده اند که غذای مناسب به پزم که جبران املاح ازدست رفته شود ؟ آیا زمانی که میهمان دعوت میکنید ازمیهمان سوآل میکنید چه میزان املاح دربدن شما ازبین رفته که غذایی که می پزم مناسب حال شماباشد ؟ یا مدیررستورانها برای طبخ غذا از مردم سوآل می کنند؟ ویا..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

می بینیم مریضی زیاداست ٬ افراد چاق زیادند ٬ مرض قند دارند ٬ چربی خون آنهابالااست ٬ درخانومها کمبودآهن  وکم خونی وافسردگی زیاددیده می شود ٬ همه اضافه وزن دارند ٬ چرااکنون دکترها به مردم توصیه میکنندکه از غذاهای فیبردار خیلی استفاده کنند ؟ چراهرچه پیشرفته می شویم تنبل ترمی شویم ؟ای کاش یک دوست دکتر غذاشناس وبلاگ بنده حقیر را می خواندوبرای تماس آماده می شد تابا مطالب آموزنده تعدادی مردم عزیزراازمرگ حتمی نجات میدادیم ٬ 

یک برسی ویک نگاه ویک نتیجه : مریضی ازچه سالی اوج گرفت وروزبه روز به افزایش خودادامه می دهد ؟ازچه سالی همه برنج خورشدند؟ وآبگوشتهاراکنارگذاشتند ؟ ازچه سالی ساندویچ و پیتزا واسمک و غیره ........... بین جوانهای ما رواج پیداکرد ؟ ببخشید من از ریل خارج شدم .

بحث ما درتغذیه کوهنوردی بود . انسان دریک روز عادی حدود ۳ تا ۵ هزارکالری واملاحهای دیگرراازدست میدهد . ورزشگاران درزمان ورزش همین املاحهارا ۲ و۳ وحتی ۴ برابر ازدست می دهد . یک کوهنورد دریک صعودسنگین حدود ۲۰ هزارکالری واملاحهای دیگرراازدست میدهد . اگر۲۰ هزارکالری وبقیه املاحها ی ازبین رفته جبران نشود نمی توانندبه قللها برسند !

پس توصیه می شود (گردو - پسته - بادام - کشمش - خرما - انجیر - فندق - نارگیل - توت خشگ - پر هلو خشگ شده و پر زردالو خشگ شده - عسل - ارده - سیر - پیاز - میوههای فصل  - انواع سبزیجات خشگ شده - آب - نمک - لیمو ترش وغیره ...... ) استفاده کنید 

یک سوآل دیگر : به نظرشما بهترین ورزش چه ورزشی است ؟  جواب بدهید تادرپست بعدیم نظرات شما عزیزان را با تجربه هایم جواب کامل بدهم ؟ 

شادباشید وسلامت باشید.