ادامه گرایشها  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1386

جلسه سوم

جلسه سوم بحث گرایشها است وخیلی مهم است : لطفا خیلی عمیق به مطالبها نگاه کنید ؛  وچون بحثها ساده وخودمونی و واقعیتها نوشته می شود : نظرات شماعزیزان حتی بادوکلمه بنده حقیررا موردتشویق قرارمی دهد. متشکرم

مقدمه گرایشها

درمجموع گرایشها شرط سنی ندارد . درهرسنی اگرکمبودی بوجودآید برای جبران کردن آن کمبود گرایش پیدامی کنید .

اما نوجوونا وجوونای عزیز چه دختر وچه پسر برای دنبال کردن هدفهاشون خیلی سریع عمل می کنند وگرایش آنها بیشتره .

گرایشهایی که شرط سنی نداره (۱- کمبود محبت ۲- ترد شدن ۳- تحقیر شدن) است

گرایشهای نوجوونا وجوونا به دلیل اینکه زود قضاوت و زود  تصمیم میگیرند ومی خواهند زود به رویاهاشون وزود به هدفهاشون برسند ! گرایشهاشون بیشترمیشه (۱- ارتباط به جنس مخالف ۲- به پول رسیدن ۳- به ازدواج رسیدن ۴- خودرا با دیگران مقایسه کردن ۵- خودرابافرهنگهای غلط ساختن ۶- درزندگی شخصی منفی بودن) و .........

وقتی انسانها گرایش پیدامی کنند میتونه گرایششون صحیح باشه ومیتونه گرایششون غلط باشه. گرایشهای صحیح (۱- کودک گریه میکنه گرایش به مادر ۲- تحصیل گرایش به مدرسه ودانشگاه ۳- ناآرام بودن کودک گرایش به مادر ۴- بیمار گرایش به دکتر وبیمارستان ۵- ورزش گرایش به ورزشگاه وباشگاه ۶- زندگی گرایش به ازدواج ۷- پول گرایش به کار)

گرایشهای غلط ( ۱- بادیدن تلویزیون ارضاء نمیشه گرایش به ماهواره ۲- نیاز زودرس گرایش به دزدی ۳- نیاز به ازدواج گرایش به خودارضایی ۴- هیجانهای زودرس گرایش به موادمخدر ۵- هیجانهای لحظه ایی گرایش به مشروباط الکلی ۶- تفریحهای مجردی گرایش به جمع مجردها ودیدن فیلمها ودیدن  شو وخصوصا شرکت کردن در جشنهای پارتی)

جلسه بعدی را حتمی بخوانید چون روبرو با خیلی واقعیتها می شوید.