نصیحتهای پدرانه  چاپ
تاریخ : جمعه 5 اسفند‌ماه سال 1384

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام   ...    از راه دور میگم دوستتان دارم  و ای کاش می توانستم شماهارا  ببوسم.

من باوردارم جوانان قلبی پاک وظریف ولطیفی دارند وبسیار پر احساسند . فقط کافی است که این جوانان را کسی به فهمد ودرکشان کند واحساسات شانرا لمس کند اما تخریبشان نکند .

۱ - فرزندم ٬ پدر ومادر خیلی به شما نزدیکترند و خیلی دوست تان دارند و اگر نمی دانی بدان ٬ پدر ومادر همیشه برای سلامتی شما ٬ موفقییت شما ٬ حتی درروزچندبار براتون دوعا می کنند.

۲ - فرزندم ٬ کمی به عقب نگاه کن وبه یاد آر زمان تولدت را ٬ توکسی بودی ٬ زمان تولدت اشگهای ذوق درحال دعای پدرومادر ریخته شد. ولحظه ها ثانیه شماری کردیم تا شما تولد شدی {تولدت مبارک} ازهمان زمان کارهای ویژه برای مراقبت از شما آغاز شد . حتی قادرنبودی مگسی را ازخود دور کنی و ...... اکنون بزرگ شدی ٬ و باعث افتخار پدرومادر بودی وشدی . اکنون به تو بگویم ٬ همیشه به پدر ومادر احترام بگذار ٬ زمانی آنها دست توراگرفتند ٬ حالانوبت تو ست ٬ زمانی آنهانمی گذاشتند به تو آسیبی برسد٬ حالانوبت تو ست .

۳ - پدر می گوید : فرزندم ٬ دلبندم ٬ نور چشمم ٬ مواظب خودت باش .

۴ - مادر می گوید : عزیزم ٬ پاره تن من ٬ جگر گوشه من ٬ مواظب خودت باش .

۵ - پدر ومادر می گوینذ : امید زندگانی ما ٬ نتیجه آیتده ما ٬ تکیه گاه آرزوهای ما ٬ تا به اینجا رسیدی ما شماهارا آسان بدست نیاوردیم ٬ قدرخودتان را بدانید ٬ وباآن قلب پاکتان پدر ومادر تان رادعاکنید .

۶ - احساسات مادر : هروقت گریه می کردی من هم باتو گریه می کردم ٬ هروقت سرت درد می گرفت ٬ سرمن هم دردمی گرفت ٬ هروقت اعصابت بهم می ریخت ٬ من افسرده می شدم ٬ هروقت زمین می خوردی ٬ قلبم شدید تکان می خورد ...   آری مادر آهسته زمزمه ایی کردوآهی کشیدوخوابش برد(قبل ازتولد نه ماه درد٬ زمان تولد بین این دنیا وآن دنیا٬ زمان نام گذاری بحثهاداشتیم٬ زمان گذشت تابزرگ شدی که می توانم برای هرروزتو خاطرای تعریف کنم وشاید به اندازه یک سوم وزن تو اشگهای پنهانی ازچشمام ریخته ونمی گذاشتم تو بفهمی ....... آخه....... مامان فدات بشم

۷ - بازهم پدر به فرزندش می گوید : استقلال پیداکن ٬ مستقل شو ٬ هدفت رامشخس کن ٬ به آینده اندیشه کن ٬ دستتو به زانویت بگیرو بگو یا علی وبلندشو ٬ چشمت به مال دیگران نباشد ٬ خودت را با دیگران مقایسه نکن ٬ خلاصه آخرین پیام مواظب حس پنجگانه ات باش که هرحس آن می تواند سعادت ٬ یا خدای نکرده فاجعه ٬ چه دراین دنیا وچه درآن دنیا ببارآورد . ( چشم ٬ گوش ٬ زبان ٬ دست ٬ بینی )  

۸ - بزرگترها میگویند : ایکاش فرزندان وعروسهای جدید وحتی آقا دامادها ماهارا درک می کردند .

۹ - خوبه برای اینکه کمی استراحت کرده باشید همه باهم وعده کنیم ویک سری به آسایشگاه سالمندان بزنیم وکمی هم به درددل اونا گوش دهیم.  

این مطالب ادامه دارد ....